call now : 08-9965-7687

411 คอนไลท์ เทอร์โมชิลด์ เซรามิกโค้ท

products / งานกันซึม (Water Proofing & Insulation) / 411 คอนไลท์ เทอร์โมชิลด์ เซรามิกโค้ท

 • 411 คอนไลท์ เทอร์โมชิลด์ เซรามิกโค้ท

  สีอะคริลิคสะท้อนความร้อน สีอะคริลิค 100% ใช้ทาหรือพ่น บนหลังคาทุกประเ���ทหรือผนัง เพื่อเป็นฉนวน สะท้อนความร้อนและ UV     สีขาว   ขนาด 5 กก. / กระป๋อง    ราคา   (1,385)   965   บาท
     สีเทา   ขนาด 5 กก. / กระป๋อง    ราคา   (1,385)   965   บาท
     สีเขียว   ขนาด 5 กก. / กระป๋อง    ราคา   (1,385)   965   บาท
     สีขาว   ขนาด 20 กก. / ถัง    ราคา   (5,335)   3,775   บาท
     สีเทา   ขนาด 20 กก. / ถัง    ราคา   (5,335)   3,775   บาท
     สีเขียว   ขนาด 20 กก. / ถัง    ราคา   (5,335)   3,775   บาท