call now : 08-9965-7687

ลูกกลิ้งไล่ฟอง

products / อุปกรณ์ (Tools) / ลูกกลิ้งไล่ฟอง

  • ลูกกลิ้งไล่ฟอง

    ลูกกลิ้งไล่ฟอง       เล็ก   ขนาด 9" / อัน    ราคา   (1,100)   980   บาท
       ขนาด 24" / อัน    ราคา   (3,100)   2,850   บาท
       ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ เหมาะสำหรับงานปูนปรับระดับ   ขนาด 20" / อัน    ราคา   (2,200)   1,500   บาท