call now : 08-9965-7687

824 ฉาบซ่อมหนา DRY CRETE HB

products / มอร์ต้า (Mortar) / 824 ฉาบซ่อมหนา DRY CRETE HB

  • 824 ฉาบซ่อมหนา DRY CRETE HB

    ปูนซีเมนต์ฉาบซ่อมโครงสร้าง ใช้ฉาบซ่อมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป รับกำลังอัดสูง มีความเหนียว ลื่น ทำงานง่าย       ขนาด 25 กก. / ถุง    ราคา   (695)   495   บาท