call now : 08-9965-7687

910 ปูนปรับระดับ FLOORITE LEVEL 10

products / ปูนปรับระดับ และซ่อมโครงสร้าง (Self Levelling & Grout) / 910 ปูนปรับระดับ FLOORITE LEVEL 10

  • 910 ปูนปรับระดับ FLOORITE LEVEL 10

    ปูนซีเมนต์ปรับระดับบาง ใช้ปรับระดับและตกแต่งพื้นที่มีความหนา 3-6 มม. ให้เรียบก่อนการปูกระเบื้องยาง พรม และพื้นไม้       ขนาด 25 กก. / ถุง    ราคา   (600)   420   บาท